โรงเรียนบ้านนาจาน
51 หมู่ที่ 5 บ้านดอนหวาย  ตำบลระเว  อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 34110
เบอร์โทรศัพท์ 045-472082
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
20 ก.ย. 59 ถึง 21 ก.ย. 59 นำนักเรียนแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 66 ที่โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี
นำนักเรียนแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 66 ที่โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี
โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี โรงเรียนบ้านนาจาน