โรงเรียนบ้านนาจาน
51 หมู่ที่ 5 บ้านดอนหวาย  ตำบลระเว  อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 34110
เบอร์โทรศัพท์ 045-472082
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

 ประวัติโดยย่อ  ของสถานศึกษา

                โรงเรียนบ้านนาจานตั้งเมื่อวันที่  16  เมษายน 2466โดยพระวิภาคย์พจนกิจ   เป็นผู้ตั้ง  โดยใช้ศาลานอกบ้านเป็นสถานที่ศึกษา มีนายจินดา  จิตเกษม เป็นครูใหญ่คนแรก จนถึงปี พ.ศ. 2467   ได้รับคำสั่งจากนายอำเภอให้ย้ายมาทำการสอนที่ศาลาวัดศรีคุณเมือง มีหมื่นสรรมงคลผู้ใหญ่บ้าน  เป็นผู้อุปการะจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับทางโรงเรียน

               ปี  พ.ศ.2483 ได้รับงบประมาณจากทางราชการให้จัดสร้างโรงเรียนเป็นเอกเทศถาวร ในเนื้อที่    10   ไร่  1  งาน  16  ตารางวา    และได้ย้ายมาทำการเรียนการสอนเมื่อเดือนกรกฎาคม  2483 มีนายหอม  เวียงแก้ว เป็นครูใหญ่   จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประถมศึกษา   ปีการศึกษา  2537  ได้เปิดสอนตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา   ปัจจุบันมีนายบัวเรศ   วงศา เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

ที่ตั้งโรงเรียน    เลขที่  51  หมู่   5  ตำบลระเว   อำเภอพิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี   

- เขตบริการ / เขตปกครอง มีเขตพื้นที่บริการ   5  หมู่บ้าน  ได้แก่ 

                   1)   บ้านนาจาน  หมู่      4                             2)   บ้านดอนหวาย  หมู่   5

                   3)   บ้านคำจาน  หมู่     6                              4)  บ้านดอนกลาง   หมู่   9

                   5)  บ้านนาจาน   หมู่   10                         

- สังคม วัฒนธรรม  เศรษฐกิจท้องถิ่น ผู้ปกครอง

สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะชุมชนเกษตรกรรม  มีประชากรประมาณ

  3,110   คน  ชาย   1,589  คน  หญิง  1,521  คน  บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน         ได้แก่  วัด  , ร้านค้า ,  บ้านเรือน    อาชีพหลักของชุมชนคือ  เกษตรกรรม   เนื่องจาก ทำเล เหมาะสม  มีแหล่งน้ำ และเป็นที่ลุ่ม  เหมาะสำหรับทำนาและปลูกพืชผักสวนครัว  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ    ประเพณี /  ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป คือ  บุญมหาชาติ , ประเพณีสงกรานต์ , บุญบั้งไฟ  ,  บุญเบิกบ้าน  , บุญเข้าพรรษา  ,  บุญข้าวประดับดิน  , บุญข้าวสลากพัตร  , บุญออกพรรษา ,  บุญกฐิน ,  บุญข้าวจี่ ,  บุญคูณลาน  ฯลฯ

              ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ประถมศึกษา   ร้อยละ  98  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ร้อยละ  100  นับถือศาสนาพุทธ  ฐานะทางเศรษฐกิจ / รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปี   15,000  บาท

2.  ข้อมูลด้านบริหาร      

      2.1   ชื่อผู้อำนวยการ  นายบัวเรศ    วงศา   วุฒิสูงสุด   ศษ.ม.  สาขาบริหารการศึกษา                                                                                                                                                                                                                   

                ดำรงตำแหน่งโรงเรียนนี้ตั้งแต่ 1 ธันวาคม   2553   จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา    6  ปี   -  เดือน   

      2.2   รองผู้อำนวยการที่ได้รับแต่งตั้ง     1   คน

                นางจีรวัฒน์   บุตรโคตร   วุฒิสูงสุด  ศษ.ม  สาขาบริหารการศึกษา                                                                                                                                                                          

อัตลักษณ์โรงเรียน   : เล่นกีฬา พาสุขใจ

สีประจำโรงเรียน :  แดง เหลือง

คำขวัญประจำโรงเรียน   สุขภาพดี   กีฬาเด่น   เน้นวิชาการ  ประสานชุมชน