โรงเรียนบ้านนาจาน
51 หมู่ที่ 5 บ้านดอนหวาย  ตำบลระเว  อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 34110
เบอร์โทรศัพท์ 045-472082
ผู้บริหาร

นายพิศิษฐ ขาวจันทร์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ













สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 12/08/2016
ปรับปรุง 05/04/2017
สถิติผู้เข้าชม 59388
Page Views 74105
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

 วิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านนาจาน

โรงเรียนบ้านนาจานมุ่งเน้นจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาผู้เรียนทุกคน ให้เป็นมนุษย์ทีสมดุลทั้งทางด้านความรู้ คุณธรรม ตระหนักถึงความเป็นพลเมืองไทยและพลโลกที่ดี ยึดมั่นการปกครองตามระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย  มีใจรักสิ่งแวดล้อม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ