โรงเรียนบ้านนาจาน
51 หมู่ที่ 5 บ้านดอนหวาย  ตำบลระเว  อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 34110
เบอร์โทรศัพท์ 045-472082
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

 พันธกิจ 

1.  จัดระบบการบริหาร  การจัดการภายในองค์กร ให้มีคุณธรรม คุณภาพ คุณค่า คุณประโยชน์ และมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล

2.  จัดบริเวณอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้มีบรรยากาศที่ดีเอื้อต่อการเรียนรู้

3. จัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการให้มีการเชื่อมโยงสอดคล้องสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้  โดยเน้นสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

4.             จัดกิจกรรมปลูกฝังจิตสำนึกความเป็นไทย มุ่งอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น

5. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  และพัฒนาสุขภาพอนามัยนักเรียนให้สมบูรณ์

6. จัดกิจกรรมให้ชุมชนเกิดความตระหนักเห็นความสำคัญของการศึกษา  สถานศึกษาและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา

เป้าประสงค์

1.  นักเรียนเป็นคนดีมีความรู้คู่คุณธรรม  มีร่างการที่สมบูรณ์แข็งแรง

2.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรสถานศึกษา

3. นักเรียนรักโรงเรียน  รักความสะอาด ทั้งต่อตนเอง บริเวณอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม

4. นักเรียนทุกคนเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชน สังคม และชาติ สามารถดำรงตนอยู่ในชุมชนและสังคมได้อย่างมีความสุข

กลยุทธ์

          1.ส่งเสริมการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ให้นักเรียนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพและบรรลุมาตรฐานการศึกษา

   2.ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง

   3.ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดบรรยากาศในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

   4.ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ