โรงเรียนบ้านนาจาน
51 หมู่ที่ 5 บ้านดอนหวาย  ตำบลระเว  อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 34110
เบอร์โทรศัพท์ 045-472082
ผลทดสอบระดับชาติ O-NET
ผลทดสอบระดับชาติ O-NET

เปรียบเทียบผลการสอบ O-NET

ปีการศึกษา  2557 กับ 2558

โรงเรียนบ้านนาจาน  สพป.อบ3

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลต่าง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลต่าง

หมายเหตุ

ปี2557

ปี2558

ปี 2557

ปี 2558

ภาษาไทย

48.76

49.51

+0.75

29.46

39.55

+10.09

 

คณิตศาสตร์

35.71

41.71

+6.00

24.76

28.36

+3.60

 

วิทยาศาสตร์

42.18

44.15

+1.97

30.10

33.32

+2.22

 

สังคมศึกษาฯ

52.00

46.20

-5.80

39.46

43.73

+4.27

 

สุขศึกษา/พลศึกษา

-

-

-

-

-

-

 

ศิลปะ

-

-

-

-

-

-

 

การงานอาชีพฯ

-

-

-

-

-

-

 

ภาษาอังกฤษ

29.46

33.11

+3.65

25.29

24.05

-1.24

 

รวม

208.11

214.68

+6.57

149.07

169.01

+18.94

 

เฉลี่ย

41.62

42.96

+1.34

29.81

33.80

+3.79

 

 

ผลทดสอบระดับชาติ O-NET ปี 56- 57

เปรียบเทียบผลการสอบ O-NET

ปีการศึกษา  2556 กับ 2557

โรงเรียนบ้านนาจาน  สพป.อบ3

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลต่าง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลต่าง

หมายเหตุ

ปี 2556

ปี2557

ปี 2556

ปี 2557

ภาษาไทย

42.12

48.76

+6.64

40.19

29.46

-10.73

 

คณิตศาสตร์

33.65

35.71

+2.06

23.23

24.76

+1.53

 

วิทยาศาสตร์

31.64

42.18

+10.54

31.92

30.10

-1.82

 

สังคมศึกษาฯ

36.73

52.00

+15.27

35.64

39.46

+3.82

 

สุขศึกษา/พลศึกษา

56.77

48.76

-8.01

55.00

47.26

-7.74

 

ศิลปะ

43.17

45.48

+2.31

40.20

31.71

-8.49

 

การงานอาชีพฯ

52.08

54.48

+2.40

39.20

38.10

-1.1

 

ภาษาอังกฤษ

26.11

29.46

+3.35

25.72

25.29

-0.43

 

รวม

332.27

356.83

+34.56

291.10

266.14

-24.96

 

เฉลี่ย

40.29

44.60

+4.31

36.39

33.27

-3.62