โรงเรียนบ้านนาจาน
51 หมู่ที่ 5 บ้านดอนหวาย  ตำบลระเว  อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 34110
เบอร์โทรศัพท์ 045-472082
ผลการทดสอบ NT
ผลการทดสอบ NTป.3

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ ปี 58

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT)

สาระวิชา

จำนวนคน

คะแนนเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เฉลี่ย         ร้อยละ

ร้อยละของจำนวนนักเรียน

ปรับปรุง

พอใช้

ดี

ดีเยี่ยม

ด้านภาษา

35

16.09

7.04

45.96

22.86

34.29

25.71

17.14

ด้านคำนาณ

35

14.46

4.69

41.31

2.86

42.86

42.86

11.43

ด้านเหตุผล

35

18.63

5.69

53.22

2.86

40.00

28.57

28.57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการทดสอบ NT57 ป.3
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2557
6728b508-5cd9-4dbb-8d9c-15a99b621586


1034710629 - โรงเรียนบ้านนาจาน
ประเภทนักเรียน เด็กปกติ รายงานระดับโรงเรียน
เพศ ทุกเพศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3


ความสามารถและตัวชี้วัด จำนวน
นักเรียน
คะแนน
เต็ม
คะแนน
ต่ำสุด
คะแนน
สูงสุด
คะแนน
เฉลี่ย
ส่วนเบี่ยง
เบน
มาตรฐาน
คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ
สัมประสิทธิ์
การกระจาย
(C.V.)
ร้อยละของจำนวนนักเรียน
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีเยี่ยม
รวมความสามารถ 3 ด้าน 31 105 27 84 54.35 15.84 51.76 29.14        
ความสามารถด้านภาษา 31 35 8 31 18.71 6.01 53.46 32.12 6.45 41.94 32.26 19.35
  - บอกความหมายของคำและประโยคจากเรื่องที่ฟัง ดู อ่าน 31 4 0 4 2.48 1.12 62.00 45.16        
  - บอกความหมายของเครื่องหมาย/สัญลักษณ์ 31 3 0 3 1.81 0.95 60.33 52.49        
  - ตอบคำถามจากเรื่องที่ฟัง ดู อ่าน 31 10 0 9 4.81 1.99 48.10 41.37        
  - บอกเล่าเรื่องราวที่ได้จากการฟัง ดู อ่าน อย่างง่าย ๆ 31 5 1 5 3.23 1.12 64.60 34.67        
  - คาดคะเนเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นจากเรื่องที่ฟัง ดู อ่าน 31 6 1 5 2.84 1.44 47.33 50.70        
  - สื่อสารความรู้ ความเข้าใจ ข้อคิดเห็นจากเรื่องที่ฟัง ดู อ่าน 31 7 0 7 3.55 1.91 50.71 53.80        
ความสามารถด้านคำนวณ 31 35 5 26 15.68 6.17 44.80 39.35 9.68 29.03 32.26 29.03
  - จำนวนและการดำเนินการ 31 10 0 8 4.55 2.19 45.50 48.13        
  - การวัด 31 13 1 10 5.06 2.68 38.92 52.96        
  - เรขาคณิต 31 4 0 4 2.10 1.16 52.50 55.24        
  - พีชคณิต 31 4 0 4 2.26 0.82 56.50 36.28        
  - การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 31 4 0 4 1.71 1.13 42.75 66.08        
ความสามารถด้านเหตุผล 31 35 8 31 19.97 6.35 57.06 31.80 6.45 25.81 38.71 29.03
  - มีความรู้ความเข้าใจในข้อมูล สถานการณ์ หรือสารสนเทศ 31 5 1 5 2.87 1.02 57.40 35.54        
  - วิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์ หรือสารสนเทศ 31 9 0 9 5.35 2.40 59.44 44.86        
  - สามารถสร้างข้อสรุปใหม่ ออกแบบ วางแผน 31 8 1 8 3.94 1.84 49.25 46.70        
  - ให้ข้อสนับสนุน/โต้แย้งเพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหา 31 13 2 12 7.81 2.54 60.08 32.52        
** จุดตัดของความสามารถแต่ละด้าน : ความสามารถด้านภาษา 10 / 18 / 25  ความสามารถด้านคำนวณ 8 / 14 / 21  ความสามารถด้านเหตุผล 10 / 16 / 24