โรงเรียนบ้านนาจาน
51 หมู่ที่ 5 บ้านดอนหวาย  ตำบลระเว  อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 34110
เบอร์โทรศัพท์ 045-472082
คณะผู้บริหาร

นายพิศิษฐ ขาวจันทร์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา