โรงเรียนบ้านนาจาน
51 หมู่ที่ 5 บ้านดอนหวาย  ตำบลระเว  อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 34110
เบอร์โทรศัพท์ 045-472082
ปฐมวัย

นางลำเทียน ทองเหลือง
ครู คศ.3

นางขนิษฐา สายมงคล
ครู คศ.1