โรงเรียนบ้านนาจาน
51 หมู่ที่ 5 บ้านดอนหวาย  ตำบลระเว  อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 34110
เบอร์โทรศัพท์ 045-472082
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางกุสุมา บุญแข็ง
ครู คศ.3

นางสุทธิดา คำน้อย
ครู คศ.2

นางมัจฉา พันแสนแก้ว
ครู คศ.3

นางสาวพลอยชมพู แสนทอง