โรงเรียนบ้านนาจาน
51 หมู่ที่ 5 บ้านดอนหวาย  ตำบลระเว  อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 34110
เบอร์โทรศัพท์ 045-472082
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายพงษ์พิทักษ์ เค้ามูล
ครู คศ.2

นางผิวพร มะโนรัตน์
ครู คศ.3