โรงเรียนบ้านนาจาน
51 หมู่ที่ 5 บ้านดอนหวาย  ตำบลระเว  อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 34110
เบอร์โทรศัพท์ 045-472082
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสายทอง ดวงไข
ครู คศ.3

นางบุญไหล่ จันทวีสุข
ครู คศ.3