โรงเรียนบ้านนาจาน
51 หมู่ที่ 5 บ้านดอนหวาย  ตำบลระเว  อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 34110
เบอร์โทรศัพท์ 045-472082
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวิระสันต์ สมโคตร
ครู คศ.3

นายขจรศักดิ์ จันทวีสุข
ครู คศ.3