โรงเรียนบ้านนาจาน
51 หมู่ที่ 5 บ้านดอนหวาย  ตำบลระเว  อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 34110
เบอร์โทรศัพท์ 045-472082
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายพิษนุ นีรสิงห์
ครู คศ.3

นายกวี พันแสนแก้ว
ครู คศ.3

นางยุพิน บุญโสภา
ครู คศ.3